Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że większość budynków wymaga tzw. odbioru, którego celem jest sprawdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową pod względem ochrony przeciwpożarowej. Na czym dokładnie polega odbiór budynku przez straż pożarną? Przekonajmy się!

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Na oficjalnej stronie rządowej, możemy przeczytać, że:

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej bądź wymagań higienicznych i zdrowotnych, jest zobowiązany powiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

W zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem zajmującym stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Robi to po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Następnie organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska zgodnie ze swoimi kompetencjami. Jeśli ten termin minie, uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Nadal jednak inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie.

Polecamy: Czym jest Karta ratownicza pojazdu?

odbiór budynku przez straż pożarną

Co obejmuje zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych?

Czynności te mają na celu:

 • sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach danej inwestycji, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności,
 • potwierdzenie zakładanych własności użytkowych,
 • sprawdzenie oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 • sprawdzenie, czy systemy zabezpieczające faktycznie zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
 • sprawdzenie protokołów z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów mających wpływ na bezpieczeństwo.
straż pożarna odbiory budynków

Przygotowanie obiektu budowlanego do działań ratowniczych

Wspomniane wyżej czynności kontrolno-rozpoznawcze mają jeszcze jedno zadanie: ustalić, czy personel jest zaznajomiony z zasadami ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, oraz czy obiekt jest przygotowany do działań ratowniczych. W związku z tym sprawdza się:

 • drogi pożarowe,
 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
 • kompletność wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiających, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Ustalenia zawarte w takim protokole są podstawą do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP w sprawie użytkowania obiektu budowlanego.

Przeczytaj też: Koncert Piotra Bukartyka w Olecku

systemy przeciwpożarowe

Dlaczego kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest tak ważna?

Patrząc na statystyki, mniej więcej w jednym przypadku na trzy, stwierdzane są przy odbiorze poważne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Inwestorzy zaskoczeni są, zwłaszcza gdy dowiadują się, że:

 • podpis projektanta nie gwarantuje zgodności projektu z przepisami pożarowymi,
 • uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę ppoż. nie jest równoznaczne ze zgodnością z wymaganiami ppoż.,
 • nie sprawdza się zgodności rozwiązań przyjętych w projekcie z przepisami ppoż. przy wydawaniu pozwolenia na budowę,
 • wykonawca nie zwrócił uwagi na błędy projektowe.

Jakie są najczęściej popełniane błędy?

Najczęstsze błędy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków dotyczą:

 • niekompletnego projektu (strażak może odstąpić od odbioru),
 • projektu niezgodnego z przepisami (strażak może wydać sprzeciw),
 • uzgodnienia rzeczoznawcy niezgodnego z przepisami,
 • błędów wykonawczych,
 • braków w dokumentacji podstawowej (pozwolenia na budowę czy oświadczenia kierownika budowy),
 • braków w dokumentacji badań instalacji użytkowych,
 • braków w dokumentacji badań instalacji przeciwpożarowych,
 • braku atestów pożarowych dot. wyrobów i urządzeń,
 • braków w oznakowaniu,
 • braków w wyposażeniu w gaśnice.
kontrola ppoż

Czym mogą skutkować zaniedbania?

Jak możemy przeczytać w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, inwestor ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.W przypadku unieważnienia organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Z kolei w sytuacji braku takiego unieważnienia komendant miejski lub powiatowy powinien wziąć pod uwagę ocenę organu wyższego. Jeżeli jednak podtrzyma swoje unieważnienie, również organy nadzoru budowlanego odmawiają pozwolenia na użytkowanie.

lamanie przepisow olecko Previous post Kierowcy, noga z gazu!
gdzie zjesc w olecku Next post Gdzie zjeść w Olecku?