Zasady naboru

Zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Zasady naboru do służby regulują akty prawne:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 poz. 1313) art. 28.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., nr 261, poz. 2191, ze zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2) test sprawności fizycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna;
4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:

1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
2) życiorys.

Kandydat, który pozytywnie przejdzie test sprawności fizycznej i zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu składa:

1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

W celu ochrony danych osobowych kandydatom nadawany jest numer identyfikacyjny.

Test sprawności fizycznej

składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia
w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;
2) bieg po kopercie;
3) próbę wydolnościową (tzw. beep – test)

Test sprawności fizycznej dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn

a) podciąganie się na drążku;
b) bieg po kopercie;
c) próbę wydolnościową (tzw. beep – test)

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,
b) bieg po kopercie,
c) próbę wydolnościową (tzw. beep – test)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Podciąganie na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, strażak ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Ćwiczący kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.
Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Rzut piłką lekarską

Kandydat ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.
Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, ćwiczący musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

start

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Próba wydolnościowa (beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.
Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

dystans

TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

tabela nabór

Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:
– podciąganie się na drążku – 21 razy, tj. 70 pkt,
– bieg po kopercie – 22,25 s, tj. 70 pkt,
– beep test – 9 – 4, tj. 40 pkt.
Łącznie uzyskał 180 pkt. Średnia arytmetyczna (70 + 70 + 40): 3 = 60 pkt.

Test sprawności uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczy stanowisk, na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt- dla kobiet.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym
w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1) test wiedzy;
2) test kompetencyjny;
3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
4) sprawdzian z pływania.

Test wiedzy składa się z 20 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Każde pytanie testowe zawiera 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany
kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym
stylem w czasie do 60 sekund.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają następujące elementy:
1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do
podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego
formułowania wypowiedzi;
3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy
z elementów wynosi 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI
Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:
1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;
2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;
3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;
4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 15 punktów;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) – 5 punktów;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 15 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP – 5 punktów;
8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT – 10 punktów;
9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT+RW – 15 punktów;
10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. – 15 punktów;
11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 5 punktów;

Preferencje, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajdą się w ogłoszeniu:
12) wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier, o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;
13) prawo jazdy kat. C – 5 punktów;
14) prawo jazdy kat. C+E – 10 punktów;
15) prawo jazdy kat. D – 5 punktów;
16) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
17) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór -15 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania z tytułu posiadanych kwalifikacji wynosi 60.

Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);
5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13-15 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 13 i 14.

Wyjaśnienie użytych skrótów:
1) SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
2) RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
3) RW- szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

KANDYDAT PRZYJĘTY DO SŁUŻBY ODBYWA SZKOLENIE PODSTAWOWE W ZAWODZIE STRAŻAK, KTÓREGO CELEM JEST PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZA DO WYKONYWANIA ZAWODU STRAŻAKA, NA STANOWISKACH PRACY PRZEWIDZIANYCH DLA SZEREGOWYCH PSP. KURS TRWA OK. 7 M-CY I ODBYWA SIĘ W SZKOŁACH PSP – OBECNIE ORGANIZOWANY W SP PSP W BYDGOSZCZY LUB CSPSP W CZĘSTOCHOWIE (W TYM 3 M-CE PRAKTYKI W Jednostce Ratowniczo Gaśniczej).