Wydanie opinii

Komendant Powiatowy wydaje opinie na niżej wymienione obiekty, dla których nałożono ustawowy obowiązek uzyskania stosownej opinii:

Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży.
Na podstawie § 2 ust. 5, pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, poz. 452).

Żłobki i kluby dziecięce.
Na podstawie art. 25, ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 z późn. zm.).

Inne formy wychowania przedszkolnego.
Na podstawie art. 126, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).

Obiekt hotelarski.
Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz. 2166).

Inny obiekt hotelarski.
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz.2166).

Obiekty przeznaczone do obrotu materiałami wybuchowymi.
Na podstawie Art. 12 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.z 2017, poz. 290 z późn. zm.).

W przypadku, kiedy opinia Komendanta Powiatowego PSP wymagana jest innymi (nie podanymi powyżej) przepisami prawnymi proszę o kontakt telefoniczny ze stanowiskiem ds. kontrolno–rozpoznawczych KP PSP Olecko.

Wniosek o opinię należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i złożyć w sekretariacie KP PSP Olecko, gdzie na jednej kopii pracownik PSP potwierdza odbiór pisma i zwraca wnioskodawcy.

Od tego momentu Komendant Powiatowy PSP ma miesiąc na wydanie opinii, oraz upoważnia funkcjonariuszy Komendy do przeprowadzenia czynności kontrolno–rozpoznawczych w zakresie:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań   technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W czasie wyżej wymienionych czynności spisywany jest protokół, na podstawie którego Komendant Powiatowy PSP wydaje opinię w zakresie spełnienia lub braku spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.