Regulamin Sali

Regulamin korzystania z Sali edukacyjnej w Olecku,

ul. Kolejowa 27A podległej

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

⦁ Zajęcia w Sali edukacyjnej odbywają się na podstawie harmonogramu zgłoszeń.

⦁ Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez rezerwację terminu w harmonogramie udostępnionym na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Olecku http://www.straz.olecko.pl/ w zakładce „Edukacja”, wypełnienie „Karty zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres ⦁ zastepca.olecko@kwpsp.olsztyn.pl, dostarczenie do Sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

⦁ Sala edukacyjna przyjmuje grupy w każdą środę w godz. 9:00 – 12:30. Grupa I: 9:00-10:30, Grupa II: 11:00-12:30.

⦁ Zajęcia w Sali edukacyjnej adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (głównie klasy

I-III). W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych, młodzieży lub grup przedszkolnych.

⦁ Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób.

W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.

⦁ W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.

⦁ Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.

⦁ Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej i zobowiązuję się do jego przestrzegania (klauzula w Karcie zgłoszenia).

⦁ Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.

⦁ Przed wejściem do „Sali edukacyjnej” okrycie wierzchnie należy zostawić

w miejscu do tego wyznaczonym.

⦁ Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.

⦁ We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.

⦁ Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń „Sali edukacyjnej” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

⦁ Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.

⦁ Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w „Sali edukacyjnej” odpowiadają opiekunowie.

⦁ Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie „Sali edukacyjnej” odpowiadają opiekunowie.

⦁ Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Sali edukacyjnej” – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku nie ponosi odpowiedzialności.