Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014r., poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. stanowi:

Art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 06 września 2015r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014r., poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. zmiany przepisów prawa,

 2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

 3. życia zbiorowego,

 4. wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Olecku będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1)

Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),

 2. dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.

 3. tytuł petycji,

 4. wskazanie adresata petycji,

 5. wskazanie przedmiotu petycji,

 6. uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów),

 7. pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5 ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Olecku zobowiązany jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 1. listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLECKU ul. Kolejowa 27a, 19-400 Olecko

 2. doręczyć osobiście – w Sekretariacie KP PSP w Olecku przy ul. Kolejowej 27a,
  19-400 Olecko w godzinach 7.30 – 15.30

 3. za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.olecko.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o petycjach z 06 września 2015r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.