Odbiór obiektów

Zgłoszenie dotyczy tylko tych inwestorów, którym nie wykreślono w decyzji pozwolenia na budowę obowiązku uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dodatkowo informujemy, że na podstawie art. 57 ust. 1 powyższej Ustawy do zawiadomienia dołączyć należy m. in. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; protokoły badań i sprawdzeń; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  a także kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 63 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257) podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego (patrz np. II SA/Wa 1319/11 – wyrok WSA Warszawa z dnia 11-08-2013 r.: Podpis to napisany lub uwierzytelniony znak ręczny. Tylko tak złożony podpis może być kwalifikowany jako spełniający wymagania formalne co do treści podania. Pismo podpisane innym podpisem niż własnoręczny osoby uprawnionej (np. faksymilą lub kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu) traktuje się jako pismo nie podpisane.).

Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.doc